Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/33/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/32/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/31/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/30/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/29/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/28/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2013.

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/27/13 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wykonania uchwały Nr 0150/XXIX/555/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiej w Tychach, ul. Mikołowska 122 (ze zmianami )

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/26/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2013–2041

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/25/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/60/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 lutego 2012 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/24/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka w Tychach w lokalu przy ul. Filaretów 5.

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/23/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/22/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Cielmickiej

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/21/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/20/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/19/13 PREZYDENTA Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu do sprawdzania taryf oraz weryfikacji kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/18/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania i wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Tychy

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/17/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/10/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2006 r.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/15/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/14/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonych w Tychach

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/13/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania w administrowanie działek nr 2157/134, 2155/134

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/12/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania Osiedlu Paprocany części działki nr 1022/27

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/11/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Długiej w Tychach

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/10/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku, w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pn. „Tyskie Inicjatywy Kulturalne”

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/9/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogi wewnętrznej – bocznej od ul. Brzoskwiniowej

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/8/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Tychach w pasie drogi wewnętrznej – Bocznej od ul. Wiązowej

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/7/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Modrzewiowej

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/6/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie określenia warunków i wysokości kosztów wynagrodzenia przedstawicieli (kuratorów) ustanowionych przez Sąd Rejonowy w Tychach dla osób nieobecnych i niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniach meldunkowych

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/5/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków na 2013 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/4/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ustalenia planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 r.

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/3/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

32

ZARZĄDZENIE Nr 0050/2/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

33

ZARZĄDZENIE Nr 0050/1/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania i powołania członków Rady Sportu Miasta Tychy

Powrót