Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/252/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/60/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych oraz trybu postępowania obowiązującego przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

2

 ZARZĄDZENIE NR 0050/251/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie przekazania w administrowanie działek nr 5695/70, 5694/70, 5687/70, 5688/70, 5690/70, 4763/70, 4759/70

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/250/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/249/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/248/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/247/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/246/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/245/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/244/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2012/2013

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/243/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia jednostek Gminy Tychy do udziału we wspólnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolniej ręki na dystrybucję energii elektrycznej w roku 2013

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/242/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/228/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 sierpnia 2012 r.

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/241/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/240/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/239/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  17 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/238/12 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Mlecznej w Tychach

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/237/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzajemną sprzedaż udziałów w nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Gilów

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/236/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/235/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/222/11 z dnia 31 października 2011 roku

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/234/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Korczaka

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/233/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/232/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/3/11 Prezydenta Miasta z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingów strzeżonych do parkowania usuniętych pojazdów

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/231/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia r. w sprawie określenia zasad umożliwiających spłatę zadłużenia za korzystanie z lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w formie odpracowania należności

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/230/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 4646/44, położonej w Tychach przy ul. Cichej oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/229/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie organizacji systemów wczesnego ostrzegania oraz wykrywania i alarmowania w mieście Tychy

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/228/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/227/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/226/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

Powrót