Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/179/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/178/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie pn. „Tychy w sieci możliwości”

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/177/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oceny formalnej i merytorycznej wniosków osób ubiegających się o udział w projekcie „Tychy w sieci możliwości”

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/176/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/175/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/174/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/173/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/172/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu Skarbu Państwa na cele budowy i wymiany istniejących sieci infrastruktury

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/171/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu Gminy na cele budowy i wymiany istniejących sieci infrastruktury

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/170/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/169/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/167/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/673/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2010 r.

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/166/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Leszczynowej

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/165/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/140/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 kwietnia 2012 r.  w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy na rok szkolny 2012/2013.\

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/164/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Dębowej 34-36

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/163/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Dębowej 42-44 i Dąbrowskiego 27

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/162/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/85/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/161/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr 0152/91/2002 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 września 2002 roku.

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/160/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/159/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/158/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/157/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kościelnej i Pogodnej w Tychach - część północno-zachodnia

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/156/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/155/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez miasto Tychy

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/154/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/119/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/153/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie regulaminu przetargu na oddanie w najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2  

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/152/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/151/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/150/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Piłsudskiego, Beskidzką i linią kolejową w Tychach

Powrót