Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/149/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/32/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2012 r.

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/148/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i zespołów w Tychach

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/147/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania finansowego miasta Tychy za 2011 rok

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/146/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia jednostek Gminy Tychy do udziału we wspólnym przetargu na zakup energii elektrycznej w roku 2013

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/145/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/144/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/143/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/142/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/141/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/140/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy na rok szkolny 2012/2013

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/139/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na Budowę Hospicjum w Tychach

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/138/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/127/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Programu „Aktywni 60+”

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/137/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogi wewnętrznej – ul. Jakuba

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/135/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie korekty udziału właściciela lokalu numer 61 w budynku zlokalizowanym przy ul. Ejsmonda 11 w częściach wspólnych nieruchomości oraz ujednolicenia okresu użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Ejsmonda 9-11

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/134/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/133/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/132/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonych w Tychach

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/131/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i zamianę nieruchomości położonych w Tychach w rejonie ul. Mostowej

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/130/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/129/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu do spraw konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych zmian granic administracyjnych między gminą Kobiór a Miastem Tychy

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/128/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 06 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Tychach.

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/127/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Programu „Aktywni 60+”

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/126/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/125/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/124/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych do oddawania w najem lub dzierżawę działek gruntów, stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/123/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania urlopów dla poratowania zdrowia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Tychy

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/122/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach za rok 2011

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/121/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/35/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto na rok szkolny 2011/2012

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/120/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

Powrót