Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/119/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynach miejskim i zakładowych na terenie miasta Tychy

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/118/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/117/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/116/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/115/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/114/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XIV Międzynarodowego Festiwalu Śląska Jesień Gitarowa" i Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego w Tychach

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/113/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 51/11, położonej w Tychach nad Jeziorem Paprocańskim oraz ustalenia wywoławczego czynszu dzierżawnego do I przetargu

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/112/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Mahoniowej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/111/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Modrzewiowej

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/110/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Nadrzecznej

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/109/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Tychach stanowiącej ul. Chabrów

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/108/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Modrzewiowej

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/107/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Modrzewiowej

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/106/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Leśnej

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Żarnowieckiej

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/104/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Źródlanej

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/103/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011 rok

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/102/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2011 rok

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/101/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/100/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy”

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/99/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/98/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/97/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/96/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/95/12 PREZYDENTA MIASTA  TYCHY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Długiej w Tychach

26

ZARZĄDZENIE Nr 0050/94/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

27

ZARZĄDZENIE Nr 0050/93/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/92/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogi wewnętrznej łączącej ul. Towarową z ul. Cielmicką.

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/91/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Konwalii

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/90/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Tychach w pasie drogowym ul. Mąkołowskiej

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/89/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2012 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/88/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2011

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/87/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2011.

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/86/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2011

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/85/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/84/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/83/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania w sprawie pozakonkursowej kwalifikacji wniosków na zadania inwestycyjne i remontowe zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/82/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Weryfikującej oraz określenia zasad rozpatrywania wniosków o realizację zadań inwestycyjnych i remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy w 2011 r.

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/81/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Tychy

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/80/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej na zbycie w drodze przetargów ustnych, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/79/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Chałupniczej

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/78/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Wierzbowej

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/77/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. ks. Karola Szojdy

44

ZARZĄDZENIE NR 0050/76/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyski Sport Spółki Akcyjnej w Tychach

45

ZARZĄDZENIA NR 0050/75/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach u zbiegu ulic Sportowej – Jaroszowickiej

46

ZARZĄDZENIE NR 0050/74/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0151/474/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej

47

ZARZĄDZENIE NR 0050/73/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia procedury prowadzenia spraw w ramach inicjatyw lokalnych, wzoru wniosku oraz karty oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

48

ZARZĄDZENIE NR 0050/72/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej „ŚRÓDMIEŚCIE” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

49

ZARZĄDZENIE NR 0050/71/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Tychach w roku 2012

Powrót