Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/70/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Miasta Tychy – miasta na prawach powiatu

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/69/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Miasta Tychy – miasta na prawach powiatu

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/68/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/67/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/66/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/65/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/64/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, z siedzibą w Tychach przy ul. Kopernika 6

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/63/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie organizacji systemów wczesnego ostrzegania oraz wykrywania i alarmowania w mieście Tychy

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/62/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na zadania inwestycyjne i remontowe zgłaszane do realizacji przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/61/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyski Sport Spółki Akcyjnej w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/60/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych oraz trybu postępowania obowiązującego przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

12

Zarządzenie Nr 0050/59/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/30/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27.01.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

13

Zarządzenie Nr 0050/58/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/57/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania środków budżetowych na wydatki jednostek organizacyjnych gminy

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/56/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151/682/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy

16

Zarządzenie Nr 0050/55/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów w klasyfikacji budżetowej.

17

Zarządzenie Nr 0050/54/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budźetu miasta Tychy na 2012 r.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/53/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/52/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/51/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach do zawierania umów dzierżawy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, utworzonymi w związku z restrukturyzacją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/50/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/49/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przekazania w administrowanie działki nr 5692/70

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/48/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Tychy oraz opłat za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/47/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/135/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Tychy ( z późn. zm. )

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/46/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151/12/06 (II k) Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/45/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/44/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Tychach w rejonie ul. Przepiórek i ul. Drozdów

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/43/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Serdecznej

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/42/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Hutniczej

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/41/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Tołstoja

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/40/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej MPGOiEO „MASTER” Sp. z o.o. w Tychach

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/39/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej „Tyskie Linie Trolejbusowe” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.

Powrót