Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/306/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/60/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 lutego 2012 r.

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/305/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/304/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/303/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/302/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/301/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji w celu rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji celowej

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/300/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2013 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

8

ZARZĄDZENIA NR 0050/299/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/ 251 /12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie przekazania w administrowanie działek nr 5695/70, 5694/70, 5687/70, 5688/70, 5690/70, 4763/70, 4759/70

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/298/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/297/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Leśnej

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/296/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej na nieruchomość gruntową zabudowaną fragmentem budynku usługowego, położonych w Tychach przy ul. Targiela

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/295/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych w związku z restrukturyzacją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/294/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/293/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22  października 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/292/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Beskidzkiej

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/291/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 października 2012 r. w sprawie powołania składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/290/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/289/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 18 października 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej przeprowadzającej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Małego w Tychach

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/288/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/287/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/286/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2012 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tychach nieruchomości położonej w Parku Miejskim przy ul. Edukacji, w Tychach

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/285/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów w Tychach

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/284/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/583/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 września 2009 r. w sprawie opłat cmentarnych

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/283/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2012 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej miasta Tychy oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/282/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0151/167/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 listopada 2004 r.

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/281/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0152/240/2003 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2003 r.

27

ZARZĄDZENIE Nr 0050/280/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowanych środków chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2012/2013

28

ZARZĄDZENIE Nr 0050/279/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2012 r. w sprawie działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2012/2013

Powrót