Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/38/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie  zmiany Zarządzenia nr 0050/7/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie powołania  Komisji Mieszkaniowej i regulaminu jej działania

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/37/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Towarowej

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/36/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2012 r.  w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/35/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2011/2012

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/34/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego dla tej jednostki oraz jednostek oświatowych w Tychach

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/33/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania Osiedlu Paprocany działek nr 2157/134, 2155/134 i części działki nr 1022/27

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/32/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

8

ZARZĄDZENIE  NR 0050/31/12 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Nr 0150/XXIX/555/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiej w Tychach, ul. Mikołowska 122

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/30/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/29/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/28/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/27/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

13

ZARZĄDZENIE NR  0050/26/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka w Tychach w lokalu przy ul. Batorego 68.

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/25/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2012

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/24/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/23/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/119/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/22/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku, w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pn. "Tyskie Inicjatywy Kulturalne".

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/21/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/20/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Ziemiańskiej

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/19/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Skarbu  Państwa położonych na terenie Miasta Tychy - miasta na prawach powiatu oraz opłat za korzystanie z gruntu Skarbu Państwa bez tytułu prawnego.

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/18/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu służebności przesyłu oraz służebności gruntowej polegającej na przeprowadzeniu urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/17/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie budżetu miasta Tychy na 2012 r.

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/15/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Damrota

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/14/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/3/12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora MDK nr 2 w Tychach

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/13/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/12/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków na 2012 r. zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/11/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ustalenia planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 r. 

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/10/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2012 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/9/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i wysokości kosztów wynagrodzenia przedstawicieli (kuratorów) ustanowionych przez Sąd Rejonowy w Tychach dla osób nieobecnych i niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniu meldunkowym.

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/8/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/7/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyski Sport Spółki Akcyjnej w Tychach

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/6/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach.

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/5/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Linie Trolejbusowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/3/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora MDK nr 2 w Tychach

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/2/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność miasta Tychy na prawach powiatu dla stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzących działalność na terenie miasta Tychy

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/1/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Powrót