Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/123/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/86/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2010/2011

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/122/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/121/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/120/2011 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/119/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/118/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151/560/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/117/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/116/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/115/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/114/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 3 kwietnia 2011 r.

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/113/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego miasta Tychy za 2010 rok

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/112/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/111/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/673/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2010 r.

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/110/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 40/III gruntu przyległego do nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Ejsmonda 9-11

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/109/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie korekty udziałów właścicieli lokali w częściach wspólnych nieruchomości oraz zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Ejsmonda 9-11

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/108/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie korekty udziałów właścicieli lokali w częściach wspólnych nieruchomości oraz zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Ciasnej 5-11

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/107/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 9/III gruntu przyległego do nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Ciasnej 5-11

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/106/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu procedury konkursowej wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowej do zespołu interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie skarg i wniosków

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/104/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/103/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/102/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 0151/398/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/101/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i zespołów w Tychach

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/100/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/99/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie organizacji Zespołu organizacyjno – finansowego ds. realizacji Podprojektu nr 2 – część tyska i uczestnictwa w strukturach Jednostki Realizującej Projekt Tramwajów Śląskich S.A. dla Projektu pod nazwą „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/98/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 maja 2011r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Powrót