Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/67/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach do zawierania umów dzierżawy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, utworzonymi w związku z restrukturyzacją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/66/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/65/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/64/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/63/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do sprawdzania taryf oraz weryfikacji kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/62/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy”

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/61/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2010 rok

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/60/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2010 rok

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/59/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/58/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2010

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/57/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2010

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/56/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Cyganerii 1

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/55/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 13/III gruntu przyległego do nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Cyganerii 1

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/54/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/53/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wykazu obiektów wskazanych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków z terenu miasta Tychy

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/52/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/51/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/50/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/586/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/49/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/48/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/47/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/46/2011 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2011 rokuw sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/781/10 z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie dokonywania wydatków z budżetu miasta Tychy oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych miasta Tychy przy użyciu służbowych kart płatniczych

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/45/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Sportu

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/44/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Tychach

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/43/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 0151/673/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustalenia regulaminu działania

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/42/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane w zakresie rozbudowy i adaptacji budynku zlikwidowanej Zasadniczej Szkoły Metalowej przy ul. Nowokościelnej w Tychach na lokale mieszkalne

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/41/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28. lutego 2011 r.w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach.

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/40/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/39/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powołania Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

Powrót