Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/269/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania pobranych dochodów przez podległe jednostki budżetowe

2

ZARZADZENIE NR 0050/268/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/267/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu do sprawdzenia taryf oraz weryfikacji kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/266/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/265/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/264/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określania wzorów dokumentów związnych z udzielaniem i rozliczniem dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/263/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/262/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu pomocniczego do realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja stadionu miejskiego wraz z wyposażeniem"

9

ZARZADZENIE NR 0050/261/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przyjęcia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego oraz trybu pracy komisji przetargowej w postępowaniu pn.: "Modernizacja stadionu miejskiego wraz z wyposażeniem".

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/260/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 22 grudnia 2011 r.  w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

11

ZARZADZENIE NR 0050/259/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzetów i akcesoriów na doposażenie kuchni i pracowni kulinarnej ŚDS "Św. Faustyna"

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/258/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasat Tychy na 2011 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/257/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/256/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/255/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011-2044

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/254/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizaję zadań publicznych w 2012 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/253/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/252/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/251/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 35/III gruntu przyległego do nieruchomości połozonej w Tychach przy ulicy Grota Roweckiego 12-20, korekty udziałów właścicieli lokali w częściach wspólnych nieruchomości oraz zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/249/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/248/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 18/V gruntu przyległego do nieruchomości połozonej w Tychach przy Alei Bielskiej 80-82

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/247/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości połozonej w Tychach w rejonie ul. Korczaka i ul. Trzy Stawy

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/246/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek budowlanych połozonych w Tychach przy ul. Poprzecznej

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/245/11 PREZYDENTA  MIASTA TYCHY  z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/244/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/243/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszklanych na rzecz najemców

27

ZARZĄDZENIE NA 0050/242/11 PREZYDENTA MIASTA   z dnia 5 grudnia 2011 r.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających  się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Powrót