Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/19/2011 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu wykorzystania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd - na lata 2011-2013

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/18/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2010/2011

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/17/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków na 2011r. zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. oraz planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/14/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oceny formalnej i merytorycznej wniosków osób ubiegających się o udział w projekcie „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/13/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji Projektu „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/12/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0151/637/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/10/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/9/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/8/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/7/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i regulaminu jej działania

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/6/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i wysokości kosztów wynagrodzenia przedstawicieli (kuratorów) ustanowionych przez Sąd Rejonowy w Tychach dla osób nieobecnych i niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniach meldunkowych.

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/5/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku, w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pn. „TYSKIE INICJATYWY KULTURALNE”

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/4/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/3/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingów strzeżonych do parkowania usuniętych pojazdów

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/2/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku, w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/1/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2011

Powrót