Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/31/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości opłat oraz zasad umieszczania reklam poza pasem drogowym na terenach stanowiących mienie komunalne miasta Tychy, a także wysokości opłat za umowne korzystanie z tablic reklamowych zainstalowanych na przystosowanych do tego słupach oświetleniowych

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/30/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0151/850/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu oraz Regulaminu Prac Kapituły Konkursu na pozafinansowe wsparcie indywidualne dla podmiotów ekonomii społecznej aktywnie współpracujących z Inkubatorem Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/29/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania zespołu do sprawdzania taryf oraz weryfikacji kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

4

ZARZĄDZENIE Nr 0151/28/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/27/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0151/637/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/26/10 r. PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2010 r.w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/25/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Rady Sportu Miasta Tychy oraz ustalenia zasad powołania jej członków i regulaminu jej działania

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/24/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/23/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/22/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych w związku z restrukturyzacją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach

11

ZARZĄDZENIE Nr 0151/21/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

12

ZARZĄDZENIE Nr 0151/20/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku, w zakresie: pomocy społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/19/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika jednostki budżetowej pod nazwą Izba Wytrzeźwień w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/18/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej w Tychach

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/16/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu na pozafinansowe wsparcie indywidualne dla podmiotów ekonomii społecznej aktywnie współpracujących z Inkubatorem Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach

16

ZARZĄDZENIE NR 015/15/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkursy ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2011 roku

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/14/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 0151/398/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

18

ZARZĄDZENIE NR 0151/13/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Tychach

19

ZARZĄDZENIE NR 0151/12/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu

20

ZARZĄDZENIE Nr 0151/11/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

21

ZARZĄDZENIE NR 0151/10/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach

22

ZARZĄDZENIE Nr 0151/9/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

23

ZARZĄDZENIE NR 0151/8/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do wyrażania zgody na zatrudnienie w szkole lub placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem a posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego

24

ZARZĄDZENIE NR 0151/7/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia mgr Doroty Gnacik dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych z terenu miasta Tychy

25

ZARZĄDZENIE NR 0151/6/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Tychy z zakresu funduszu alimentacyjnego

26

ZARZĄDZENIE NR 0151/5/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

27

ZARZĄDZENIE NR 0151/4/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

28

ZARZĄDZENIE NR 0151/3/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

29

ZARZĄDZENIE NR 0151/2/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do prowadzenia negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów posiadanych przez Gminę Tychy w kapitale zakładowym „KEM - Tyskie Drogi” Sp. z o.o. w Tychach, ustanowienia Regulaminu działania Zespołu do prowadzenia negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów posiadanych przez Gminę Tychy w kapitale zakładowym „KEM - Tyskie Drogi” Sp. z o.o. w Tychach oraz ustalenia Procedury postępowania w sprawie sprzedaży udziałów posiadanych przez Gminę Tychy w kapitale zakładowym „KEM – Tyskie Drogi” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach w drodze negocjacji na podstawie zaproszenia

30

ZARZĄDZENIE Nr 0151/1/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowe

Powrót