Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/34/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 31 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych położonych w Tychach, na okres do 3 lat

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/33/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/32/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/31/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej MEGREZ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/30/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 27 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach w rejonie ul. Turkusowej, stanowiącej część działki nr 2205/69

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/29/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/28/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 18 stycznia 2022 r., na realizację zadania publicznego w 2022 roku

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/28a/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/27/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 26 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia cennika opłat z tytułu korzystania ze stanowiących własność Miasta Tychy ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej w postaci parkingów wielopoziomowych typu „parkuj i jedź” (park&ride”) w Tychach

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/26/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok 2022 i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 roku

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/25/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/24/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/23/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/21/22 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 30 grudnia 2021 roku, na realizację zadań publicznych w 2022 roku

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/22/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach - ul. Lawendowa, stanowiącej część działki nr 2661/1

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/21/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 30 grudnia 2021 r., na realizację zadań publicznych w 2022 roku

16

ZARZĄDZENIE  NR 0050/20/22 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 20 stycznia 2022 r.w sprawie ustalenia rzeczywistego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w mieszkaniach chronionych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach w 2022r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/19/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1059/44, położonej w Tychach przy ul. Urbanowickiej

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/18/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/17/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/414/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę / najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Tychy oraz opłat za korzystanie z nieruchomości gruntowych Gminy Miasta Tychy bez tytułu prawnego

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4888/33

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/15/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 18 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 544/245

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/14/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 18 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 77/23

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/13/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 77/23

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/12/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1440/106, 1441/103, 5701/103 i 5713/103

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/11/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach w rejonie ul. Jankowickiej, stanowiącej część działki nr 4264/83

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/10/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5713/103

27

ZARZĄDZENIE Nr 0050/9/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 21 grudnia 2021 r., na realizację zadań publicznych w 2022 roku 

28

ZARZĄDZENIE Nr 0050/8/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

29

ZARZĄDZENIE Nr 0050/7/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022 r.

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/6/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy 

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/5/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/4/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla O pomiędzy al. Piłsudskiego, ul. Armii Krajowej i ul. Orzeszkowej w Tychach

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/3/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 19 listopada 2021 r., na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/2/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków na 2022 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/1/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, ustalenia planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r. oraz ustalenia planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r.

Powrót