Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/315/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/314/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Tychach w rejonie ul. Kardynała S. Wyszyńskiego, obejmującej część działki nr 1287/32

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/313/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/312/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/311/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymiw Tychach

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/310/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach u zbiegu ulic: Wspólnej i Długiej, składającej się z części działki nr 584/4 oraz z działki nr 579/1

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/309/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie wyznaczenia jednostek i spółek Gminy Miasta Tychy do udziału we wspólnym przetargu na zakup energii elektrycznej w latach 2022 - 2023

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/308/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie wyznaczenia jednostek i spółek Gminy Miasta Tychy do udziału we wspólnym przetargu na zakup gazu ziemnego w latach 2022 - 2023

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/307/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/306/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/305/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 na rok szkolny 2021/2022

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/304/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/303/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/302/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/301/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu głosowania na projekty mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

16

Zarządzenie Nr 0050/300/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie Programu "Klucz do biznesu 2021"

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/299/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia19sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – etap II ”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Śląskiegona lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Efektywnośćenergetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.6. Czyste powietrze, poddziałanie 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs nr RPSL.04.06.01–IZ.01–24–405/21(formuła grantowa)

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/298/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap II

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/297/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 17 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów nieruchomości położonych w Tychach

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/296/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/295/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/294/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Trzy Stawy 2-4-6, ul. Grota-Roweckiego 25-27-29 i  ul. Barona 16 w Tychach,  wynajmowanych przez Gminę Miasta Tychy od Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/293/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Tychy

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/292/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu opiniowania wniosków mieszkaniowych, zasad i trybu realizacji list osób zakwalifikowanych do najmu, zamiany lokalu mieszkalnego, najmu socjalnego lokalu, zasad aktualizacji wniosków osób umieszczonych na listach „przydziałów i zamian lokali” oraz trybu realizacji prawomocnych wyroków sądowych orzekających eksmisję

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/291/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych o niskim stopniu nasłonecznienia

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/290/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/289/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z  12 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków o bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu Gminy na cele budowy, wymiany lub likwidacji istniejących sieci infrastruktury oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/288/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 12 sierpnia  2021 roku w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków o bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu Skarbu Państwa na cele budowy, wymiany lub likwidacji istniejących sieci infrastruktury oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/287/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy w szkołach i placówkach oświatowych

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/286/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 4358/63 i 4359/63, położonej w Tychach przy ul. Borowej

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/285/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 sierpnia 2021 r. zmiana zarządzenia w sprawie powołania pełnomocnika ds. koordynowania i monitorowania przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszaru nowego miasta Tychy

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/284/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczania namiotów imprezowych oraz ekspresowych

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/283/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dodatkową formę wsparcia (ergonomiczne monitory) dla pracowników Urzędu Miasta Tychy w ramach realizacji projektu pn. „Z profilaktyką na Ty – eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy”

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/282/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/281/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 2 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów nieruchomości położonych w Tychach

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/280/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/162/21 Prezydenta Miasta z 6 maja 2021 roku w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/279/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/244/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad przy nabywaniu na rzecz Gminy nieruchomości przeznaczonych na cele infrastruktury drogowej

Powrót