Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/73/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy al. Bielskiej, stanowiącej działkę nr 3887/33

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/72/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/71/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/70/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/69/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego2021 roku w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r.  w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/68/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 25 lutego 2021 roku w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych Gminy Tychy na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/67/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wyznaczenia jednostek odpowiedzialnych za przeprowadzenie wspólnego postępowania w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/66/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z  24 lutego 2021  roku w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/43/21 z 4.02.2021 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/65/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 24 lutego 2021 roku w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Bocheńskiego 9 - 13

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/64/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/63/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/62/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 23 lutego 2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie działki nr 2519/20

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/61/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/60/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/59/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach - ul. Lawendowa, stanowiącej część działki nr 2661/1

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/58/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050/385/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Jaśkowickiej, obejmującej działki nr 4302/44, 4303/44, 2315/26 i 4305/26 oraz w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Jaśkowickiej,  obejmującej działki nr 4302/44, 4303/44, 2315/26 i 4305/26

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/57/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 29 stycznia 2021 roku, na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/55/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekłe somatyczne chorych pod nazwą Dom Hospicyjny, z siedzibą w Tychach przy ul. Żorskiej 17

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/54/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 15 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/53/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/52/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/51/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r.

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/50/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyboru realizatora zadań w ramach otwartego konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/49/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Brzozowej

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/48/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 11 lutego 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych położonych w Tychach, stanowiących części działek nr: 5801/33, 1498/32, 5689/70, 4417/37, 3694/58, 1667/37

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/47/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 10 lutego 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 684/15, 683/15, 1323/49, 779/49, 1321/49, 1116/49

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/46/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 10 lutego 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 615/92, 611/3

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/45/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 9 lutego 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 2306/69

29

Zarządzenie Nr 0050/44/21 Prezydenta Miasta Tychy z 9 lutego 2021 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 0050/19/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15.01.2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie działek nr 5693/70, 5691/70, 5696/70

30

Zarządzenie Nr 0050/43/21 Prezydenta Miasta Tychy z 4 lutego 2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów nieruchomości położonych w Tychach

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/42/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych położonych w Tychach, stanowiących części działek nr: 1404/90, 1078/32, 4249/50

32

ZARZĄDZENIE  NR 0050/41/2021 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia rzeczywistego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w mieszkaniach chronionych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach w 2021r.

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/40/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok 2021 i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/39/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 2 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z samoobsługowej toalety publicznej

Powrót