Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/474/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/473/2021 PREZYDENTA  MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/394/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach przy ul. Batorego 57oraz Filii Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” przy ul. Edukacji 11.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/472/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2021/2022

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/471/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach

5

ZARZĄDZENIE  NR0050/470/21 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia stawki opłaty wnoszonej przez właścicieli, których zwierzęta zostały odłowione na terenie Miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/469/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/468/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

8

ZARZĄDZENIE  NR 0050/467/21 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie cennika opłat cmentarnych oraz opłat za korzystanie z infrastruktury cmentarnej.

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/466/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 20 grudnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 2484/37

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/465/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 26 listopada 2021 r., na realizację zadania publicznego w 2022 roku.

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/464/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyboru realizatora zadania w ramach otwartego konkursu z zakresu zdrowia publicznego

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/463/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z  16 grudnia 2021  r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 10 położonego w Tychach przy ulicy Tołstoja wraz z ułamkową  częścią gruntu.

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/459/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 15 grudnia 2021  r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów działek położonych w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/458/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy w szkołach i placówkach oświatowych 

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/457/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/399/21 Prezydenta Miasta Tychy  z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2022 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/456/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2021 r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/455/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/386/21 z dnia 21 października 2021 roku.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/454/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 13 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania lokalu - garażu w administrowanie

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/453/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/452/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 19 listopada 2021 r., na realizację zadań publicznych w 2022 roku

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/451/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejowskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach – etap I

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/450/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/449/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 7 grudnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr 51/11

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/448/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Stefana Grota Roweckiego, stanowiącej część działki nr 5620/70

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/447/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Stefana Grota Roweckiego, stanowiącej część działki nr 3633/77

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/446/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 6 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/445/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wykazu punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja w 2022 roku oraz w sprawie określenia szczególnych zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego podczas stanu epidemii COVID - 19

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/444/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/443/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami przez wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta Tychy oraz wzory wniosków i ogłoszenia o przeprowadzenie konsultacji, a także wzór raportu z przeprowadzonych konsultacji

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/442/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/441/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. pn. „Organizacja dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta Tychy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tychach od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”.

Powrót