Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/407/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/406/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/405/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 28 października 2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów działek nr 1417/57 i 1421/57

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/404/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 28 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na poszerzenie zakresu odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/403/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1498/68, 1500/68 i 1502/68, położonej w Tychach przy ul. Mąkołowskiej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/402/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy, a będących w trwałym zarządzie lub administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/401/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/400/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/262/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Z profilaktyką na Ty – eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zmienionego Zarządzeniem nr 0050/210/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 czerwca 2021 roku

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/399/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2022 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/398/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/304/20 Prezydenta Miasta Tychy
 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2021 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

12

ZARZĄDZENIE 0050/396/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2021 r. w sprawie powołania i zasad działania zespołu ds. obsługi modułu do zgłaszania usterek działającego w ramach aplikacji Mobilne Tychy i podstrony miasta zglosusterke.umtychy.pl.

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/395/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/394/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/318/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/393/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 21 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 3060/90

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/392/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 21 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 92

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/391/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 21 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 2858/14

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/390/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 21 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4001/70

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/389/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 21 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach w rejonie ul. Oświęcimskiej, stanowiącej część działek nr 1263/23 i 1044/24

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/388/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 21 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Gruszowej, stanowiącej część działki nr 4498/112

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/387/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/386/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 21 października 2021 r. w sprawie przekazania lokalu - garażu w administrowanie

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/385/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/384/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 206/7

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/383/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5701/103

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/382/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 882/4

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/381/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 3186/69

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/380/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5705/103 i 5713/103

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/379/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5703/103 i 5713/103

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/378/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy al. Jana Pawła II, oznaczonej jako część działki nr 5389/64

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/377/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Dębowej, stanowiącej część działki nr 5620/70

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/376/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1416/454

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/375/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4324/171, położonej w Tychach przy ul. Jedności

34

ZARZĄDZENIE Nr 0050/374/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

35

ZARZĄDZENIE Nr 0050/373/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/372/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 października 2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/439/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Miasta i komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/371/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/319/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wdrożenia mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w Gminie Miasta Tychy

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/370/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 października 2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie części działek nr 2155/134 i nr 2157/134

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/369/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 października 2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie części działki nr 5814/33

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/368/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 października 2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów działek nr 565/13, 1480/91 oraz części działki nr 2157/134

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/367/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 12 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 627/35

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/366/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 12 października 2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie działek nr 2041/47 i 4580/33

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/365/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego na dodatkową formę wsparcia (ergonomiczne monitory) dla pracowników Urzędu Miasta Tychy w ramach realizacji projektu pn. „Z profilaktyką na Ty – eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy”

44

ZARZĄDZENIE Nr 0050/364/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 października 2021r. w sprawie przygotowania i prowadzenia „Akcji Zima 2021/2022”

45

ZARZĄDZENIE NR 0050/363/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Sikorskiego, składającej się z części działek nr: 1940/37, 1490/37 I 1801/37

46

ZARZĄDZENIE NR 0050/362/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 4 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

47

ZARZĄDZENIE NR 0050/361/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 października 2021r. w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Miasta Tychy oraz powołania komisji przetargowej

48

ZARZĄDZENIE NR 0050/360/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 1 października 2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów działek nr 162/17, 3046/99, 206/7 i części działki nr 5814/33

Powrót