Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/38/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/37/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/36/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  28 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/35/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/34/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/23/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/33/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/32/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady konkursu dla tyskich publicznych szkół ponadpodstawowych pn. „Młodzieżowy Budżet Obywatelski"

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/31/21  PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/30/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Tychach do przygotowania, przeprowadzenia oraz opracowania wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/29/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Sieci Radiowych Zarządzania Kryzysowego w Mieście Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/28/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkursy ofert na realizację programów polityki zdrowotnej oraz  przyjęcia regulaminu jej pracy

12

ZARZĄDZENIE NR0050/27/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 stycznia2021 r. w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego dla gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, z przeznaczeniem na pojemniki do recyklingu o pow. do 1,5 m2

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/26/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 stycznia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 703/1

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/25/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 stycznia roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 688/13

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/24/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 stycznia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 225/188, 257/188 i 277/188

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/23/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/22/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/21/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego po raz drugi do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej i Oświęcimskiej w Tychach

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/20/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/19/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 15 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania w administrowanie działek nr 5693/70, 5691/70, 5696/70

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/18/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 15 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania w administrowanie części działki nr 5919/58

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/17/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 15 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania w administrowanie części działki nr 6179/75

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/60/13 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie przekazania w administrowanie części działki nr 221/75

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/15/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 15 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania w administrowanie części działki nr 301

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/14/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 15 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania w administrowanie części działki nr 487/30

26

ZARZĄDZENIE Nr 0050/13/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

27

ZARZĄDZENIE Nr 0050/12/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

28

ZARZĄDZENIE NR 005/11/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy  na rok 2020

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/10/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tychach

30

ZARZĄDZENIE NR 050/9/2021 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia jednostek odpowiedzialnych za przeprowadzenie wspólnego postępowania w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tychy

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/8/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy  na rok szkolny 2020/2021

32

ZARZĄDZENIE Nr 0050/7/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 10 grudnia 2020 r., na realizację zadań publicznych w 2021 roku

33

ZARZĄDZENIE Nr 0050/6/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

34

ZARZĄDZENIE Nr 0050/5/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/4/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 5 stycznia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 983/30, 985/30, 988/43, 989/43

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/3/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 5 stycznia roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1139/64

37

ZARZĄDZENIE  NR 0050/2/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków na 2021 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

38

ZARZĄDZENIE  NR 0050/1/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, ustalenia planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r. oraz ustalenia planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r.

Powrót