Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/127/2020 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej  oraz ocen rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/126/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia  nr 0050/6/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/125/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 30 kwietnia2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1674/72

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/124/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/123/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/122/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/121/20  PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/120/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/119/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/118/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką - etap I

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/117/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY Z 16 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1674/72

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/116/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 16 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1674/72

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/115/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 16 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 77/23

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/114/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/113/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/112/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/111/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/110/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/109/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego po raz trzeci do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/108/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia rzeczywistego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w mieszkaniach chronionych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach w 2020r.

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/107/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach za rok 2019

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/106/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2019

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2019

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/104/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2019

Powrót