Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/103/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu postępowania w zakresie preferencyjnej sprzedaży lokali na rzecz najemców

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/102/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca w sprawie określenia zasad regulacji stanów prawnych nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, położonych na terenie Miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/101/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 30 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 30, 1433/85, 3254, 3358

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/100/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z 30 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 804/3, 921/7

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/99/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/98/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2019 rok

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/97/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/96/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/95/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach - etap III

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/94/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/93/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/202/12 Prezydenta Miasta Tychy w sprawie wprowadzenia stawki opłaty wnoszonej przez właścicieli, których zwierzęta zostały odłowione na terenie Miasta Tychy

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/92/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/91/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Sosnowej

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/90/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Miasta Tychy poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/89/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/7/2020 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/88/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/6/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/87/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących nieruchomości stanowiące zasoby gminne  w związku z ograniczeniami w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/86/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, z siedzibą w Tychach przy ul. Kopernika 6

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/85/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/84/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/83/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 28 lutego 2020 r., na realizację zadań publicznych w 2020 roku

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/82/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/81/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy za rok 2019

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/80/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 16 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 3902/77, 3540/76

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/79/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego  

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/78/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Miasta Tychy poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów

27

ZARZĄDZENIE Nr 0050/77/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian w planiewydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

28

ZARZĄDZENIE Nr 0050/76/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r.

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/75/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia  nr 0050/6/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/74/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/7/2020 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/73/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6121/83, położonej w Tychach u zbiegu ul. Gilów i ul. Czyżyków

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/72/2020 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 9 marca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/149/19 z 25.04.2019 roku

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/71/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5230/26, położonej w Tychach przy ul. Żwakowskiej

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/70/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy"

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/69/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzinych na dzień 10 maja 2020 roku

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/68/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2194/107, położonej w Tychach przy ul. Wschodniej

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/67/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 6 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 200/80, 357/31, 78/26, 77/23

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/66/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3712/55 położona w Tychach przy ul. Żorskiej

39

ZARZĄDZENIE Nr 0050/65/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rocznych wyróżnień Prezydenta Miasta Tychy za wybitne osiągnięcia sportowe lub za szczególną aktywność w działalności sportowej oraz powołania kapituły

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/64/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie miejskim na terenie Miasta Tychy

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/63/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie zmiany organizacyjnej Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania

42

ZARZĄDZENIE Nr 0050/62/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

43

ZARZĄDZENIE Nr 0050/61/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2020 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

44

ZARZĄDZENIE Nr 0050/60/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 marca 2020r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

45

ZARZĄDZENIE NR 0050/59/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach

46

ZARZĄDZENIE Nr 0050/58/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, w zakresie

47

ZARZĄDZENIE NR 0050/57/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/90/19 z 12.03.2019 r.

48

ZARZĄDZENIE NR 0050/56/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Serdecznej, stanowiącej działkę nr 580/47

Powrót