Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/360/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania składu oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu w Mieście Tychy na 2021 rok.

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/359/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 27 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Frycza Modrzewskiego

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/358/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/357/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/356/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/355/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 25 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 44/3

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/354/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/353/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/352/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/285/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla pracowników Urzędu Miasta Tychyw ramach realizacji projektu pn. „Z profilaktyką na Ty – eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy”

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/350/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/349/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/348/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do dokonania wyboru instytucji finansowej, z którą dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy zawrą umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/347/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 17 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4109/80

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/346/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs

15

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/345/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 13 listopada 2020 roku w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanych w Tychach przy ulicy Estkowskiego

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/344/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 13 listopada 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy, położonej w Tychach przy ul. Armii Krajowej, na rzecz jej dotychczasowego  użytkownika wieczystego

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/343/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/39/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Estetyki Przestrzeni Miejskiej

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/342/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/341/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/340/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/339/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/338/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 9 listopada 2020 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów nieruchomości położonych w Tychach

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/337/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 725/113 położona w Tychach przy ul. Ułańskiej

24
ZARZĄDZENIE NR 0050/336/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
25

ZARZĄDZENIE NR 0050/335/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/334/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/333/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 4 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5709/103 i 5713/103

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/332/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 4 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 375/15 i 43

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/330/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020-2021

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/329/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 2 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1717/90

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/328/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w mieście Tychy w 2021 roku

Powrót