Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

Zarządzenie 0050/327/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonywania zleconego zadania na podstawie art. 15zzm. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/326/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/325/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/324/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/323/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/322/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 29 października 2020 r. w sprawie przekazania w administrowanie działki nr 3178 oraz części działki nr 3386/25

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/321/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 020 r. w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Tychy na 2021 rok

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/320/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/319/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5890/85, położonej w Tychach przy al. Jana Pawła II

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/318/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/317/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Tychach przy ul. Cielmickie

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/316/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5894/85, położonej w Tychach przy al. Jana Pawła II

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/315/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 października 2020 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/314/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 23 października 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 337/59, 336/59, 293/59

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/313/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 23 października 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 2648/116

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/312/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 23 października 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 2892/35

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/311/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 23 października 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 206/16

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/310/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 23 października 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. 150/37

19

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/309/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 23 października 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 206/16

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/308/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 października 2020 r. w sprawie opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Tychy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz udziału w tym procesie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy, jednostek organizacyjnych miasta oraz spółek prawa handlowego z udziałem miasta

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/307/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia jednostek odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie wspólnego postępowania w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tychy

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/306/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Oświęcimskiej

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/305/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 20 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/304/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia na rok 2021 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/303/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 października 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1717/90

26

ZARZĄDZENIE Nr 0050/302/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

27

ZARZĄDZENIE Nr 0050/301/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/300/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Przemysłowej,  stanowiącej część działki nr 2307/16

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/299/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 12 października 2020  r.w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów nieruchomości położonych w Tychach

30

ZARZĄDZENIE Nr 0050/298/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przygotowania i prowadzenia „Akcji Zima 2020/2021”

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/297/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 9 października 2020 r. w sprawie przekazania lokalu - garażu w administrowanie

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/296/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 7 października 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1342, 1349

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/295/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 października 2020 r. w sprawie określenia form i trybu przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/294/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1813/6 i 1814/6, położone w Tychach przy ul. Zwierzynieckiej oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek graniczących i sąsiednich ograniczonego prawa rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na działkach nr 1813/6 i 1814/6

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/293/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Miasta Tychy oraz powołania komisji przetargowej

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/292/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Tychach i ustalenia jej regulaminu

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/291/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 01 października 2020 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

Powrót