Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/27/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 30 stycznia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. 87/6

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/26/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Stoczniowców 70

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/25/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkursy ofert na realizację  programów polityki zdrowotnej oraz przyjęcia regulaminu jej pracy

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/24/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/23/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok 2020 i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/22/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/21/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/20/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków o bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych, stanowiących własność Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach na cele budowy i wymiany istniejących sieci infrastruktury oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/19/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków o bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych, stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach na cele budowy i wymiany istniejących sieci infrastruktury oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/18/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyboru realizatora zadań w ramach otwartego konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/17/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 3 stycznia 2020 r. na realizację zadań publicznych w 2020 roku

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do przygotowania i przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia na rzecz Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Tychach

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/15/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2020 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/13/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/7/2020 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/12/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/11/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaskrów, Dzwonkowej i Cmentarnej oraz Cmentarza Komunalnego w Tychach – etap I.

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/10/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/9/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/8/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej i Oświęcimskiej w Tychach

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/7/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/6/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/5/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy lub Skarbu Państwa

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/4/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/311/19 Prezydenta miasta Tychy z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy, a będących w trwałym zarządzie lub administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/3/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy  na rok 2020

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/2/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków na 2020r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/1/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ustalenia planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020r.

Powrót