Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/290/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Tychach przy ulicy Młodzieżowej 7

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/289/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/288/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/287/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/286/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr: 2241/129 i 2240/129

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/285/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1140/106 i 5904/105

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/284/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 29 sierpnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr: 5713/103, 5711/103, 5709/103, 5707/103

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/283/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia czynności z zakresu zarządzania samorządową instytucją kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/282/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury Egzekucji niepodatkowych należności budżetowych w prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych placówkach wychowania przedszkolnego

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/281/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Miasta Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/280/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/279/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/278/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/277/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Murarskiej

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/276/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/275/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/274/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania dyrektora Teatru Małego w Tychach - samorządowej artystycznej instytucji kultury

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/273/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Tychach

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/271/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego po raz drugi do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/270/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/269/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/268/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/267/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli  ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/266/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/265/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Karola Palicy w Tychach

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/264/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/263/19PREZYDENTA MIASTA TYCHYz dnia 13 sierpnia 2019 r.w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/262/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/261/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 6 w Tychach

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/260/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Tychach

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/259/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/258/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/257/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/256/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Tychach

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/255/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Tyski Sport Spółkę Akcyjną w Tychach

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/254/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/253/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cienistej, Begonii, Budowlanych, Bpa Burschego, Kard. Hlonda, Bocznej, Sienkiewicza, Baziowej oraz parku Niedźwiadków w Tychach

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/252/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 6 sierpnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 2270/134

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/251/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 sierpnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/180/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/250/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna" na rok 2019/2020

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/249/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 5 sierpnia 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy, obejmującej działkę nr 3656/65, położonej w Tychach przy al. Jana Pawła II, na rzecz jej użytkowników wieczystych

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/248/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tychach oraz zmiany Zarządzenia Nr 0050/56/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tychach

Powrót