Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/247/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/246/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/245/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły położonym w Tychach przy ulicy Młodzieżowej 7

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/244/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli zarządzonych na dzień 29 września 2019 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/243/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/242/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/241/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/240/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/239/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/238/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/237/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/236/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/235/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/234/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/233/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050/303/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2013 r. oraz Zarządzenia nr 0050/99/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/232/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 4091/99

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/231/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/230/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 230 lipca 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020 w ramach celu operacyjnego: nr 1 Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa, nr 3 Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa oraz nr 4 Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/229/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 lipca 2019 r. w sprawie przekazania w administrowanie działki nr 2241/129

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/228/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050/139/19 z 18.04.2019 r. w sprawie przekazania  w administrowanie działek nr 106/68, 2076/109, 364/13, 585/13, 767/70, 766/70

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/227/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2742/67 położona w Tychach przy ul. Jutrzenki oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na działce nr 2742/67

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/226/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/225/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 6005/59 i 6007/59, położonej w Tychach przy ul. Mąkołowskiej

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/224/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wysokości stawki czynszu dzierżawnego pod lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/223/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Teatru Małego w Tychach oraz określenia trybu jej pracy

26

ZARZĄDZENIE Nr 0050/222/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

27

ZARZĄDZENIE Nr 0050/221/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/220/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Miasta Tychy

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/219/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 11 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr: 1084/120 i 1085/120

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/218/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 8 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/18/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Sportu

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/217/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego gruntu gminnego stanowiącego część działki nr 1041/20

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/216/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego gruntu gminnego stanowiącego część działki nr 670/17

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/215/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego gruntu gminnego stanowiącego część działki nr 125/1

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/214/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 5 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 83 położonego w Tychach przy ulicy Turkusowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/213/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 lipca 2019r. w sprawie stałego zespołu zadaniowego priorytetyzacji lokalizacji i oceny celowości instalacji monitoringu wizyjnego Miasta Tychy,

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/212/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicą Beskidzką, Rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/211/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/362/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2019 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/210/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 3 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 2241/129 i 2240/129

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/209/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 3 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1135/105

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/208/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działki nr 580/47

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/207/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6067/69, położonej w Tychach przy ul. Drozdów

 

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/206/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 3260

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/205/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6069/74, położonej w Tychach przy ul. Gilów

Powrót