Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/185/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 4450/70

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/184/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/157/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/183/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2019 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/119/19 Prezydenta miasta Tychy z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy, a będących w trwałym zarządzie lub administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/182/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/181/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/180/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r.w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/179/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3322/57, położonej w Tychach przy ul. Bławatków

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/178/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach oznaczonej jako działka nr 2602/134

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/177/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie czynności związanych z przekształceniem zespołu szkół w technikum

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/176/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2019.r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/175/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/174/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 23 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie działek nr 257/13, 495/32, 663/13

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/173/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 23 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1052/65

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/172/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020 w ramach celu operacyjnego: nr 1 Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa, nr 3 Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa oraz nr 4 Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/171/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/236/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie określenia form i trybu przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/170/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  22 maja 2019 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050/164/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Tychach przy ulicy Sportowej oznaczonej jako działka nr 670/17

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/169/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 22 maja  2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1971/83

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/168/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 22 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1999/106

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/167/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/166/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/165/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 13 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr: 1056/65, 1054/65, 1052/65

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/164/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Tychach przy ulicy Sportowej oznaczonej jako działka nr 670/17

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/163/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Lokalnej, Serdecznej, linii kolejowej oraz doliny Potoku Tyskiego w Tychach

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/162/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/161/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/8/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2018/2019

26

ZARZĄDZANIE NR 0050/160/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy ul. Żorskiej w Tychach

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/159/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/79/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 marca 2019r. w sprawie wynajmowania schronów  stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/158/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 8 maja 2019 r. w sprawie przekazania w administrowanie działek nr 1693/49, 1495/20, 1050/29

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/157/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/156/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Powrót