Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/117/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyski Sport Spółki Akcyjnej w Tychach

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/116/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/115/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/114/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/113/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/112/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2018 rok

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/111/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2019r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/110/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 27 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 983/30, 5859/33, 3728/20, 922/51

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/109/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia form i trybu przekazywania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Tychy

10

ZARZĄDZENIE PR 0050/108/2019 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Noclegowni Miejskiej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/107/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach

12

ZARZĄDZANIE NR 0050/106/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/330/12 z 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zawieszenie kabli teletechnicznych na słupach oświetlenia ulicznego stanowiących własność Gminy Miasta Tychy.

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5843/26, położonej w Tychach w rejonie ul. Honoraty i ul. Dunikowskiego

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/104/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pn. „Tyskie Inicjatywy Kulturalne”

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/103/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/102/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 25 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1423/32, 1286/32

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/101/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób funkcyjnych do pełnienia funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz funkcji administratora systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Tychy

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/100/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Tychy

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/99/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 28 lutego 2019 r., na realizację zadań publicznych w 2019r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/98/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 26 lutego 2019 r., na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, rewitalizacji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/97/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/104/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w jednostkach organizacyjnych Miasta Tychy

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/96/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 18 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr: 2395/76, 3512/76, 3514/76, 3516/76 i 3730/77

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/95/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/94/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/93/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 marca 2019r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat wskutek silnego wiatru powstałych w dniach 10 - 11 marca 2019 roku terenie miasta Tychy

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/92/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/91/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 12 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1809/90 i 1810/90

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/90/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/324/17 z 25.10.2017 r. 

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/89/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/180/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/88/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 12 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5172/26

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/87/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/362/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2019 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/86/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

33

ZARZĄDZENIER NR 0050/85/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień  26 maja 2019 r.

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/84/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 5569/64

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/83/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 5 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 178 położonego w Tychach przy ulicy Begonii wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/82/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 1 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4819/26

37

Zarządzenie Nr 0050/81/2019 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/226/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/80/2019 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 1 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Frycza Modrzewskiego

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/79/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1marca 2019 r. w sprawie wynajmowania schronów stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

Powrót