Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/433/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyboru realizatora zadań w ramach otwartego konkursu z zakresu zdrowia publicznego

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/432/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 31 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 14 położonego w Tychach przy ulicy Begonii wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/431/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych położonych w Tychach przy ul. Sportowej i ul. Jaroszowickiej, stanowiących części działek nr 657/19 i 1041/20

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/43019 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego gruntów gminnych, położonych w Tychach przy ul. Sportowej i ul. Jaroszowickiej stanowiących części działek nr 657/19 i 1041/20

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/429/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Tychach

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/428/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/427/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/426/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/425/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/424/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/423/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „MOZAIKA” w Tychach

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/422/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050/243/18 Prezydenta Miasta Tychy w sprawie powołania Zespołu ds. elektromobilności i paliw alternatywnych

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/421/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050/51/19 Prezydenta Miasta Tychy w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/420/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 24 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia  "Systemu zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy"

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/419/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej obejmującej działki nr: 4301/44, 4302/44, 4293/48 i 4294/48 oraz część działki nr 2315/26

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/418/19. PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w jednostkach organizacyjnych Miasta Tychy i komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/417/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2019/2020

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/416/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy  na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/415/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/414/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych miasta Tychy

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/413/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Tychy

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/412/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Chałupniczej

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/411/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Chałupniczej

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/410/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/409/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawki czynszu dzierżawnego oraz stawki opłaty za korzystanie bez tytułu prawnego z gruntu stanowiącego część działki nr 961/31

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/408/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia zarządzeń

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/407/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2019  roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050/295/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ulicy Jaroszowickiej i Sportowej

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/406/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy Placu Wolności

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/405/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Begonii

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/404/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego garażu nr 5 położonego w Tychach przy ul. Begonii wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/403/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonej w Tychach przy al. Bielskiej

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/402/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego garażu nr 1 położonego w Tychach przy al. Bielskiej wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/401/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 28 listopada 2019 r., na realizację zadań publicznych w 2020 roku

34

ZARZĄDZENIE Nr 0050/400/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania „Patronatu Prezydenta Miasta Tychy”

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/399/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Programu „Klucz do biznesu”

36

ZARZĄDZENIE Nr 0050/398/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy  na 2019 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

37

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

38

ZARZĄDZENIE Nr 0050/396/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r.  w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

39

ZARZĄDZENIE Nr 0050/395/19  PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/394/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach przy ul. Batorego 57 oraz Filii Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” przy ul. Edukacji 11

41

ZARZĄDZENIE Nr 0050/393/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy  na 2019 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

42

ZARZĄDZENIE Nr 0050/392/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2019 r.  w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/391/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  i nieodpłatnej mediacji  oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja w roku 2020

44

ZARZĄDZENIE NR 0050/390/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. pn. „Organizacja dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta Tychy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tychach od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.”

45

ZARZĄDZENIE Nr 0050/389/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu w Mieście Tychy na 2020 rok

Powrót