Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/388/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/387/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/385/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/384/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019-2020

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/383/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/382/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie powołania Rady Dyrektorów Publicznych Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonych przez Miasto Tychy

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/381/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/380/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

9

Zarządzenie Nr 0050/379/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, realizację działań termomodernizacyjnych oraz montażu instalacji OZE w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/378/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 18 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. 5741/106, 6127/103

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/377/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY Z 18 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5817/50

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/376/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

13

Zarządzenie Nr 0050/375/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/374/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Programu Polityki Senioralnej dla miasta Tychy na lata 2020-2027

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/373/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/372/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/371/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 13 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 11 położonego w Tychach przy ulicy Elfów wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/370/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/180/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/369/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa – nabór dodatkowy – w okresie utrzymania trwałości projektu pn. „Tychy w sieci możliwości

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/368/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oceny formalnej i merytorycznej formularzy zgłoszeniowych osób ubiegających się  o udział w projekcie pn. „Tychy w sieci możliwości” w ramach naboru dodatkowego w okresie utrzymania trwałości projektu.

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/367/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2020 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/366/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tychach

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/365/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I w zakresie części projektu planu miejscowego oznaczonych na rysunku projektu planu

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/364/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 553/228

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/363/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Piaskowej

Powrót