Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/362/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY Z 31 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 2527/23

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/361/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie dostosowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019 roku

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/360/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/359/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/358/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/357/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2019 r. w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Tychy na 2020 rok

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/356/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/355/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu kampanii edukacyjnej p.n.  „EkoDrzewko”

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/354/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/439/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Miasta i komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/353/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/135/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/352/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3451/94, położonej w Tychach przy ul. Marzanny

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/351/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2627/160, położonej w Tychach przy ul. Paprocańskiej

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/350/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej obejmującej części działek nr 1965/83 i 2403/143

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/349/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 października 2019r. w sprawie przygotowania i prowadzenia „Akcji Zima 2019/2020”

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/348/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/22/19 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/347/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2178/21, położonej w Tychach w rejonie ul. Cyprysowej i Gruszowej

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/346/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY Z 16 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 704/122, 966/123

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/345/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach - etap IV

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/344/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora samorządowej  instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/343/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2019 roku w sprawie uchylenia zarządzenia  Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/245/19 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie przekazanie w administrowanie nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły położonym w Tychach przy ul. Młodzieżowej 7

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/342/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 15 października 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/149/19 z 25.04.2019r.

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/341/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 15 października 2019 r. w sprawie przekazania w administrowanie części działki nr 221/75 

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/340/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października2019 r. w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Miasta Tychy oraz powołania komisji przetargowej

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/339/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

25

ZARZĄDZENIE Nr 0050/338/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/337/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4502/26

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/336/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY Z 14 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4502/26

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/335/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4718/58

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/334/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 4 Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/333/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek graniczących i sąsiednich ograniczonego prawa rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na działce nr 4199/55

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/332/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3712/55 położona w Tychach przy ul. Żorskiej oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek graniczących i sąsiednich ograniczonego prawa rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na działce nr 3712/55

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/331/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2342/55 położona w Tychach przy ul. Żorskiej oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek graniczących i sąsiednich ograniczonego prawa rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na działce nr 2342/55

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/330/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3482/55 położona w Tychach przy ul. Żorskiej oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek graniczących i sąsiednich ograniczonego prawa rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na działce nr 3482/55

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/329/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4266/55 położona w Tychach przy ul. Żorskiej oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek graniczących i sąsiednich ograniczonego prawa rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na działce nr 4266/55

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/328/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/327/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 października 2019r. w sprawie stałego zespołu zadaniowego priorytetyzacji lokalizacji i oceny celowości instalacji monitoringu wizyjnego Miasta Tychy

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/326/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach jako podległej jednostki budżetowej upoważnionej do przeprowadzenia w imieniu własnym  wspólnych postępowań i udzielenia zamówień publicznych w imieniu i na rzecz zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Gminy Tychy

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/325/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tychach nieruchomości obejmującej część działki nr 658/13, położonej w Parku Miejskim Solidarności przy ul. Edukacji w Tychach

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/324/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO” Nr POPC.03.01.00-00-0097/18

Powrót