Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/42/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 31 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania lokalu - garażu w administrowanie

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/41/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyboru realizatora zadań w ramach otwartego konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/40/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Miasta Tychy

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/39/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r.w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów, liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/38 /19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów, liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów  na rok szkolny 2019/2020

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/37/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/36/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/35/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/34/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania w administrowanie działki nr 7 

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/33/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 5737/103

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/32/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/31/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Trzy Stawy 2-4-6 i  Grota-Roweckiego 25-27-29 w Tychach , wynajmowanych przez Gminę Miasta Tychy od Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/30/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Tychy

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/29/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tychy oraz wzoru wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/28/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/27/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/26/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkursy ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w roku 2019.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/25/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o  udzielenie zamówienia na rzecz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/24/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/23/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/180/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/22/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/21/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Tycach i ustalenia jej regulaminu

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/20/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 18 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5290/70

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/19/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4116/48, położonej w Tychach przy ul. Skalnej

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/18/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 16 stycznia 2019 roku w sprawie powołania członków Rady Sportu

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/17/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy  na rok 2019

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 187 położonego w Tychach przy ulicy Begonii wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

28

ZARZĄDZENIE Nr 0050/15/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

29

ZARZĄDZENIE Nr 0050/14/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/13/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w roku 2019.

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/12/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyboru realizatora zadań w ramach otwartego konkursu z zakresu zdrowia publicznego

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/11/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2019 roku. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr  558/46, położonej przy ul. Nadrzecznej

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/10/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i regulaminu jej działania

34

ZARZĄDZENIE Nr 0050/9/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 13 grudnia 2018 r., na realizację zadań publicznych w 2019 roku

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/8/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2018/2019

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/7/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia (użyczenia) obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy, a będących w trwałym zarządzie lub administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach dla klubów sportowych mających siedzibę na terenie miasta Tychy

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/6/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków na 2019r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/5/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/4/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach

40

ZARZĄDZENIE Nr 0050/3/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

41

ZARZĄDZENIE Nr 0050/2/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/1/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowe oraz ustalenia planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019r.

Powrót