Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151 / 826 / 10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Tychy, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Tychy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

2

ZARZĄDZENIE Nr 0151/825/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0151/824/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

4

ZARZĄDZENIE Nr 0151/823/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/822/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu zamknięcia likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Likwidacji w Tychach przy ul. Cichej 27

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/821/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/819/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 818 /10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/817/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 września 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/816/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2010 r. w sprawie konieczności powtórzenia procedury wyłożenia publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej w Tychach.

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/815/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2010 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej dla oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w województwie śląskim

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/814/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 września 2010 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej dla przyznania stypendium miasta Tychy dla uczniów szkół tyskich pod nazwą „Tyskie Orły”

Powrót