Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/712/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/711/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchylenia Zarządzeń Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/220/06 oraz nr 0151/77/07

3

ZARZĄDZENIE Nr 0151/710/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0151/709/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0151/708/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/707/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy na rok szkolny 2010/2011

7

ZARZĄDZENIE Nr 0151/706/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie ochrony zdrowia , profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

8

ZARZĄDZENIE Nr 0151/705/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/704/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie korekty udziałów właścicieli lokali w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Edukacji 36-42

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/703/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2010r.w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy oraz jednostek organizacyjnych Miasta Tychy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/702/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 marca 2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2009

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/701/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynach miejskim i zakładowych na terenie miasta Tychy

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/700/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2009 rok

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/699/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2009 rok

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/698/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Tychy

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/697/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Tychy

17

ZARZĄDZENIE Nr 0151/696/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

18

ZARZĄDZENIE Nr 0151/695/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok finansowanych z dotacji z budżetu państwa, w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

19

ZARZĄDZENIE Nr 0151/694/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r.

20

ZARZĄDZENIE NR 0151/693/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przekazania Osiedlu Wartogłowiec działki nr 2879/131

21

ZARZĄDZENIE Nr 0151/692/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 marca 2010r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w obszarze pomocy społecznej

22

ZARZADZENIE NR 0151/691/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych do zagospodarowywania podziemnych stanowisk parkingowych w budynku BALBINA-CENTRUM przy ul. Barona 30 w Tychach

23

ZARZĄDZENIE Nr 0151/690/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

24

ZARZĄDZENIE Nr 0151/689/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok finansowanych z dotacji z budżetu państwa, w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

25

ZARZĄDZENIE Nr 0151/688/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

26

ZARZĄDZENIE NR 0151/687/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy.

27

ZARZĄDZENIE NR 0151/686/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie korekty udziałów właścicieli lokali w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Czystej 3-7

28

ZARZĄDZENIE NR 0151/685/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie korekty udziałów właścicieli lokali w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 1-7

29

ZARZĄDZENIE NR 0151/684/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej TRUCK – BUS SERVICE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

Powrót