Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE Nr 0151/856/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/855/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie trybu i zasad sporządzania „informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy”

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/853/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach

4

ZARZĄDZENIE Nr 0151/852/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

5

ZARZĄDZENIE Nr 0151/851/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/850/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Konkursu oraz Regulaminu Prac Kapituły Konkursu na pozafinansowe wsparcie indywidualne dla podmiotów ekonomii społecznej aktywnie współpracujących z Inkubatorem Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/849/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/211/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/848/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu korzystania z budynku dworca kolejowego w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/847/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/802/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości położonej w Tychach, przy ul. Oświęcimskiej

10

ZARZĄDZENIE NR 01510/846/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

11

ZARZĄDZENIE Nr 0151/845/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/844/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/843/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2011-2044 oraz w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

14

ZARZĄDZENIE Nr 0151/842/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/841/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wykorzystania obiektu i pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Tychach na potrzeby utworzenia dwóch zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie miasta Tychy w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/840/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska p. o. dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/839/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie odwołania dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach

18

ZARZĄDZENIE NR 0151/838/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kościelnej i Pogodnej w Tychach

Powrót