Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/835/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

2

ZARZĄDZENIE Nr 0151/834/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowanych środków chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2010/2011

3

ZARZĄDZENIE Nr 0151/833/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2010 r. w sprawie działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2010/2011

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/832/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego

5

ZARZĄDZENIE Nr 0151/831/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/830/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2010 r. w sprawie powołania likwidatora zakładu budżetowego pod nazwą Izba Wytrzeźwień w Tychach z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 67

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/829/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2010 r. w sprawie odwołania dyrektora zakładu budżetowego pod nazwą Izba Wytrzeźwień w Tychach z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 67

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/828/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych do realizacji w imieniu Miasta Tychy postanowień umowy dzierżawy nr D4h-612-252/2010 z dnia 25.02.2010 r. zawartej pomiędzy PKP S.A a Gminą Miasta Tychy

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/827/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

Powrót