Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE Nr 0151/664/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0151/663/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0151/662/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/661/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie procedur stosowanych przy realizacji projektu: Gospodarka ściekowa w Tychach" w ramach Funduszu Spójności

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/660/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2009/2010

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/659/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr 0150/XXIX/555/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiej w Tychach, ul. Mikołowska 122

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/658/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie : powołania Komitetu Organizacyjnego XIII Międzynarodowego Festiwalu "Śląska Jesień Gitarowa" i Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego w Tychach

8

ZARZĄDZENIE Nr 0151/657/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Oziemczuk – nauczyciela w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

9

ZARZĄDZENIE Nr 0151/656/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Ciepielewskiej – nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

10

ZARZĄDZENIE Nr 0151/655/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Gabrieli Bilangowskiej – nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/654/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/653/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/197/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/652/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie określenia warunków i wysokości kosztów wynagrodzenia przedstawicieli (kuratorów) ustanowionych przez Sąd Rejonowy w Tychach dla osób nieobecnych i niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniach meldunkowych

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/651/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na realizację zadań w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/650/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, a w szczególności do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/649/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/648/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

18

ZARZĄDZENIE NR 0151/647/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie powołania zespołu do sprawdzenia taryf oraz weryfikacji kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Powrót