Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/588/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2009 r.

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/587/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/586/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby. prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy

4

ZARZĄDZENIE Nr 0151/585/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/584/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 września 2009 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania strategii promocji miasta na lata 2010 - 2014

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/583/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 września 2009 r. w sprawie opłat cmentarnych

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/582/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2009 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/581/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2009 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do wyrażania zgody na zatrudnienie w szkole lub placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem a posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/580/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/579/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2009 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 38/V gruntu przyległego, zmiany wysokości udziałów we współwłasności wspólnej oraz zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy alei Bielskiej 66-70

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/578/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 września 2009 r. w sprawie powołania nowych członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i zmiany jej regulaminu

12

ZARZĄDZENIE NR O151/577/09 PREZYDENTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Tychy

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/576/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 września 2009 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/575/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 września 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach do wydawania decyzji dotyczących okresowej zwrotnej pomocy państwa osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/574/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009 r.

Powrót