Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZADZENIE NR 0151/478/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określania minimalnej stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49.

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/477/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2009 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/476/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychyna I kwartał 2009 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/475/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/474/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej

6

ZARZĄDZENIE Nr 0151/473/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

7

ZARZADZENIE NR 0151/472/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach za rok 2008

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/471/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przygotowania oraz udziału miasta Tychy w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk.”Górny Śląsk – 2009”

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/470/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy a I kwartał 2009 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 469/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2009 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/468/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego do I przetargu, na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 469/47, położonej w Tychach, w rejonie ulicy Cielmickiej

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/467/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/197/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/466/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/465/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/464/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2009 r.

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/463/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009 r.

17

Zarządzenie nr 0151/462/2009 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2009 r. pod nazwą: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku o zasięgu ponadlokalnym

18

ZARZĄDZENIE NR 0151/461/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2008

19

ZARZĄDZENIE Nr 0151/460/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2008 r.

20

ZARZĄDZENIE NR 0151/459/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2008 r.

21

ZARZĄDZENIE NR 0151/458/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, a w szczególności do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego

22

ZARZĄDZENIE NR 0151/457/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, a w szczególności do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego

23

ZARZĄDZENIE NR 0151/456/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia akcji APRG S.A. w Tychach

24

ZARZĄDZENIE NR 0151/455/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

25

ZARZĄDZENIE NR 0151/454/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie: powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Tychach

26

ZARZĄDZENIE NR 0151/453/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy oraz jednostek organizacyjnych Miasta Tychy realizujacych zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

27

ZARZĄDZENIE NR 0151/452/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Tychach

Powrót