Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE Nr 0151/646/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0151/629/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w obszarze pomocy społecznej oraz działalności pożytku publicznego.

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/645/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych utworzonych przy tych jednostkach

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/644/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/643/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/643a/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Żłobek Miejski w Tychach

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/642/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 0151/615/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Mieście Tychy w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2010 roku

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/641/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/640/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej „ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/639/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2009 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/638/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/637/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2009 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/636/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 6 w Tychach

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/635/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie odwołania dyrektora Przedszkola nr 6 w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/634/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudzień 2009 r. w sprawie opracowania dla miasta Tychy Planu ewakuacji III stopnia (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/633/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2009 r.

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/632/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/631/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2010 roku

18

ZARZĄDZENIE Nr 0151/630/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

19

ZARZĄDZENIE Nr 0151/629/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w obszarze pomocy społecznej oraz działalności pożytku publicznego

20

ZARZĄDZENIE NR 0151/628/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

21

ZARZĄDZENIE NR 0151/627/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach do zawierania umów dzierżawy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, utworzonymi w związku z restrukturyzacją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

22

ZARZĄDZENIE NR 0151/626/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach do zawierania umów dzierżawy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, utworzonymi w związku z restrukturyzacją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

23

ZARZĄDZENIE NR 0151/625/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach do zawierania umów dzierżawy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, utworzonymi w związku z restrukturyzacją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

24

ZARZĄDZENIE NR 0151/624/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach do zawierania umów dzierżawy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, utworzonymi w związku z restrukturyzacją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

25

ZARZĄDZENIE NR 0151/623/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Tychach

26

ZARZĄDZENIE NR 0151/622/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 01.12.2009 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Linie Trolejbusowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

Powrót