Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE Nr 0151/621/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pani Pauliny Jaworskiej – nauczyciela w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach, Pani Beaty Chowaniak – nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

2

ZARZĄDZENIE Nr 0151/620/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Edyty Danielczyk – nauczyciela w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach,ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/619/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2009 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/618/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0151/617/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/616/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2009 r.

7

Zarządzenie Nr 0151/615/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Mieście Tychy w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2010 roku

8

ZARZĄDZENIE Nr 0151/614/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agaty Złockiej – nauczyciela w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

9

ZARZĄDZENIE Nr 0151/613/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pani Agnieszki Kondratów – nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Tychach, Pani Agnieszki Waliczek – nauczyciela w Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Górskiego w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/612/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych w związku z restrukturyzacją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/611/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151/145/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych i stanowisk handlowych stanowiących własność Miasta Tychy

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/610/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Batorego 72-82

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/609/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 19/II gruntu przyległego do nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Batorego 72-82

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/608/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Tychy - miasta na prawach powiatu oraz opłat za korzystanie z gruntu Skarbu Państwa bez tytułu prawnego

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/607/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/606/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Suble I i II w Tychach

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/605/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Tychach

18

ZARZĄDZENIE NR 0151/604/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2010 rok wraz z objaśnieniami, prognozy łącznej kwoty długu na koniec 2009r. i lata następne oraz informacji o stanie mienia komunalnego

19

ZARZĄDZENIE NR 0151/603/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/197/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0151/602/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

21

ZARZĄDZENIE NR 0151/601/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej MPGO „MASTER” Sp. z o.o. w Tychach

Powrót