Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZADZENIE NR 0151/435/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009 r.

2

ZARZĄDZENIE Nr 0151/434/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/433/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/432/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr 0150/XXIX/555/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiej w Tychach, ul. Mikołowska 122

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/431/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i ukladu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/430/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Tychy oraz opłat za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/429/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski złożone przez tyskie placówki oświatowe na konkurs "Program działań profilaktycznych"

8

ZARZADZENIE NR 0151/428/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/427/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych utworzonych przy tych jednostkach

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/426/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie powołania zespołu do sprawdzenia taryf oraz weryfikacji kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

11

Zarządzenie Nr 0151/425/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/402/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Mieście Tychy w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2009 roku

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/424/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie określenia warunków i wysokości kosztów wynagrodzenia przedstawicieli (kuratorów) ustanowionych przez Sąd Rejonowy w Tychach dla osób nieobecnych i niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniach meldunkowych

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/423/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/422/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 0151/289/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie: ustalenia zasad zakupu i przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których Gmina Tychy stanowi organ założycielski

Powrót