Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/315/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/314/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2008 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0151/313/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/312/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie złomowania pojazdu marki Skoda o nr rejestracyjnym SK 3427B stanowiącego własność miasta Tychy

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/311/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 24/II gruntu przyległego, zmiany wysokości udziałów we współwłasności wspólnej oraz zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Brzozowej 3-5.

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/310/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności wspólnej oraz zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Einsteina 3

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/309/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 38/V gruntu przyległego, zmiany wysokości udziałów we współwłasności wspólnej oraz zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy alei Bielskiej 66-70

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/308/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy na rzecz Rady Osiedla „Stare Tychy”

9

ZARZĄDZENIE Nr 0151/307/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/306/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 09 maja 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151/142/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie osiedlenia w Tychach rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/305/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 09 maja 2008 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku, w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/304/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 27/2001 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24.04.2001 r.

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/303/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Korczaka i Parku Północnego

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/302/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Mlecznej

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/301/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie zobowiązania organów spółek do przekazywania informacji o zmianach kapitału zakładowego w spółkach

Powrót