Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/397/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie powołania likwidatora i rozpoczęcia procesu likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Komunikacji Tychach z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12

2

ZARZĄDZENIE Nr 0151/396/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie odwołania dyrektora zakladu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/395/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiqan budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

4

ZARZADZENIE Nr 0151/394/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0151/393/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2008 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/392/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 XI 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta Tychy nr 01364/71a/98 z dnia 1 kwietnia 1998 w sprawie ustalenia cennika opłat za reklamy instalowane na terenach i obiektach stanowiących mienie komunalne gminy miejskiej Tychy

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/391/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji wzniesienia Pomnika Powstańców Śląskich

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/390/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych w związku z restrukturyzacją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach

9

Zarządzenie nr 0151/389/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2009r. pod nazwą: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi o zasięgu ponadlokalnym

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/388/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/387/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności wspólnej oraz zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Dmowskiego 1-13

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/385/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

13

ZARZĄDZENIE Nr 0151/384/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartal 2008 r.

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/383/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2009 rok wraz z objaśnieniami, prognozy łącznej kwoty długu na koniec 2008 r. i lata nastepne oraz informacji o stanie mienia komunalnego

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/382/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczego ds. oceny złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej

Powrót