Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE Nr 0151/239/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizavcji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2008 r.

2

ZARZADZENIE Nr 0151/238/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0151/237/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/236/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/235/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej i Brzoskwiniowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/234/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie złomowania pojazdu marki Ford Scorpio o nr rej. ST 10911 stanowiącego własność miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/233/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wykonania uchwały Nr 0150/XXIX/555/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiej w Tychach, ul. Mikołowska 122

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/232/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Czarnieckiego 29-31

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/231/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 12/V gruntu przyległego do nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Czarnieckiego 29-31

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/230/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/229/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008 r.

12

Zarządzenie Nr 0151/228/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku w obszarze pomocy społecznej oraz działalności pożytku publicznego

13

Zarządzenie Nr 0151/227/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Mieście Tychy w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2008 roku

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/226/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie: powołania Zespołu opiniującego oferty złożone przez tyskie placówki oświatowe na konkurs "Program działań profilaktycznych"

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/225/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie określenia warunków i wysokości kosztów wynagrodzenia przedstawicieli (kuratorów) ustanowionych przez Sąd Rejonowy w Tychach dla osób nieobecnych i niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniach meldunkowych

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/224/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. ścieżek rowerowych w Mieście Tychy

17

ZARZADZENIE NR 0151/223/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budzetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych utworzonych przy tych jednostkach

18

ZARZĄDZENIE NR 0151/222/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

19

ZARZĄDZENIE NR 0151/221/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lokalnej

20

ZARZĄDZENIE NR 0151/220/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w mieście Tychy

Powrót