Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/77/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/220/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 pażdziernika 2006 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta dotyczącej określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających gminie Tychy oraz jednostkom organizacyjnym gminy Tychy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/76/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie opłat cmentarnych

3

ZARZĄDZENIE Nr 0151/75/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2007 r.

4

ZARZĄDZENIE Nr 0151/74/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0151/73/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/72/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2007 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/71/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach, ul. Batorego 57

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/70/07PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2007 roku w zakresie ochrony zdrowia,profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/69/07PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2007 r.w sprawie: przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/68/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatkow budżetu mmiastat Tychy na I kwartał 2007 r.

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/67/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007 r.

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/66/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planow finansowych wewnetrznych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy oraz jednostek organizacyjnych Miasta Tychy realizujacych zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/65/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu premiowania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Tychy premią uznaniową

14

ZARZĄDZENIE Nr 0151/64/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2006 r.

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/63/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2006 rok

16

Zarządzenie Nr 0151/62/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Restrukturyzacji Opieki Stacjonarnej w Mieście Tychy

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/61/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2006

18

ZARZĄDZENIE NR 0151/60/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wysokości stawek czynszowych za lokale użytkowe będące własnością Miasta Tychy

19

ZARZĄDZENIE Nr 0151/59/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0151/58/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie wskazania kandydata na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

Powrót