Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/57/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej organizacji i trybu działania

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/56/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/54/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem rozstrzygnięcia konkursu w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, a w tym: profilaktyki i terapii uzależnień

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/53/07PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego”

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/52/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej „WOLF – TYCHY” Sp. z o.o. w Tychach

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/51/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2007 r.

8

ZARZĄDZENIE Nr 0151/50/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/49/07 REZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2007 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/197/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/47/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorstw, zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych, funkcjonujących na terenie miasta Tychy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/46/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, z siedzibą w Tychach przy ul. Kopernika 6

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/45/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/44/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 07 luty 2007 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych przez Państwo: Annę i Sławomira Sabat oraz Jakuba Bernatt do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Piaskowej i Świerkowej

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/43/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie procedur stosowanych przy realizacji projektu pn. „Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów” typu „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe” działania 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie”, schematu a) – „Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem”, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Powrót