Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/26/06 (IIk) PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2006 r.w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji infrastruktury wodno-ściekowej

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/25/06 (IIk) PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2006 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/9/06 (IIk) z dnia 13 grudnia 2006 r. dotyczącego wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Tychy oraz opłat za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/24/06 (IIk) PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnisa 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego planu wydatków, ktore nie wygasaja z upływem roku budżetowego

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/23/06 (IIk) PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska p.o.dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Tychach

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/22/06 (IIk) PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Tychach

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/21/06 (IIk) PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i ukladu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/20/06 (IIk) PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2007 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/19/06 (IIk) PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2006 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/18/06 (IIk) PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2006 r.w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/17/06 (IIk) PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/15/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31.01.2006 r. w sprawie procedur stosowanych przy realizacji projektu: "Gospodarka ściekowa w Tychach" w ramach Funduszu Spójności

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/16/06 (IIk) PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2006 r.w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych w związku z restrukturyzacją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/15/06 (IIk) PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski w sprawie przyznawania stypendiów sportowych

13

Zarządzenie Nr 0151/14/06 (IIk) Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Mieście Tychy w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2007 roku

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/14a/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie powołania zespołu do sprawdzenia taryf oraz weryfikacji kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

15

Zarządzenie Nr 0151/13/06 (IIk) Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2006 r.w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/12/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi

17

Zarządzenie Nr 0151/11/06 (IIk) Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

18

Zarządzenie Nr 0151/10/06 (IIk) Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Curie Skłodowskiej 20-24

19

ZARZĄDZENIE NR 0151/9/06 (II k) PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Tychy oraz opłat za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego

20

ZARZĄDZENIE NR 0151/8/06 (IIk) PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia .12 grudnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości położonej w Tychach przy Pl. Baczyńskiego 1 – Kino „Andromeda” oraz ustalenie wysokości stawki czynszu dzierżawnego

21

ZARZĄDZENIE NR 0151/7/06 (IIk) PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

22

ZARZĄDZENIE NR 0151/6/06 (IIk) PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Tychach

23

ZARZĄDZENIE NR 0151/5/06 (IIk)PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 grudnia 2006 r.w sprawie wydzierżawienia i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Parku „Miejskim” przy Urzędzie Miasta, stanowiącej szalet publiczny wraz z dojściem

24

Zarządzenie Nr 0151/4/06 (IIk) Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

25

ZARZĄDZENIE NR 0151/3/06 (IIk) PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie przyznawania dotacji i ich rozliczania

26

ZARZĄDZENIE NR 0151/2/06 (IIk) PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2006 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151/236/2006 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wykonania uchwały nr 0150/XLII/797/06 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie podniesienia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego

27

Zarządzenie Nr 0151/1/06(IIk) Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmian układu wykonawczego miasta Tychy na 2006 r.

Powrót