Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/313/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/312/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/311/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/309/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/308/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/307/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/306/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 1385/32

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/305/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości stawki czynszu dzierżawnego oraz stawki opłaty za korzystanie  bez tytułu prawnego z gruntu stanowiącego część działki nr 1471/25

9

ZARZĄDZENIE NR 0050 /304/ 18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Tychy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Tychy, zarządzonych na dzień  21 października 2018 r.

10

ZARZĄDZENIE 0050/303/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zasad pracy Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/302/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wypracowania koncepcji rozbudowy Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/301/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2018 r.  w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego w Tychach

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/300/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/115/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 marca 2018r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego  XVII Międzynarodowego Festiwalu "Śląska Jesień Gitarowa" i Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/299/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie udostępnienia Osiedlu „Paprocany” części działki nr 543/387

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/298/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 3419/85

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/297/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Tychy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Tychy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/296/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej MASTER - ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o. w Tychach.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/295/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 sierpnia 2018 r.  w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o. w Tychach.

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/294/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2018r. zmieniające  zarządzenie  nr  0050/229/16  Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2016r.  w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie osiedlenia w Tychach rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji.

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/293/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej części działek nr 4246/50 i 5128/50

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/292/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/286/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia  9 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium miasta Tychy dla uczniów szkół tyskich pod nazwą „Tyskie Orły”

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/291/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/290/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/289/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Budowlanych

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/288/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Murarskiej

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/287/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie terminu głosowania oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2019 r.

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/286/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o  przyznanie stypendium miasta Tychy dla uczniów szkół tyskich pod nazwą „Tyskie Orły”

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/285/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/284/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/283/18PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 sierpnia 2018 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/41/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Tychach i ustalenia jej regulaminu

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/282/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Miasta Tychy

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/281/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr:  5362/26 i 5451/26

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/280/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1317

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/279/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej MZK  w Tychach w trakcie Nocy Teatrów Metropolii 2018

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/278/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady konkursu dla tyskich szkół ponadpodstawowych pn. "Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny"

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/277/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/276/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0157 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2222/77 o powierzchni 886 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

Powrót