Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/157/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/326/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 października 2017 r.

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/156/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 6 kwietnia 2018 r. na realizację zadań publicznych w 2018 roku

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/155/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/154/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/153/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/152/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 2581/50

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/151/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/150/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/149/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 kwiecień 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej obrony cywilnej

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/148/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2017

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/147/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2017

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/146/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2017

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/145/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach za rok 2017

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/144/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy za rok 2017

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/143/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania w administrowanie działki nr 2013/47

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/141/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej MASTER Odpady i Energia Spółki z o.o. w Tychach

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/140/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2018-2022

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/139/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania w administrowanie działek nr 776/4, 1056/4, 1060/4, 1062/4, 779/4, 774/4, 769/4

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/138/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/137/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania w administrowanie działki nr 2446/20

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/136/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy, a będących w trwałym zarządzie lub administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/135/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/134/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/133/2018 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i wysokości kosztów wynagrodzenia przedstawicieli/kuratorów ustanowionych przez właściwy Sąd Rejonowy dla osób nieobecnych i niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/132/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadania publicznego „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Tychy, możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy”

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/131/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia załatwiania spraw w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni przydrożnej położonej w pasach drogowych dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Tychy

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/130/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/129/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Przepiórek

29

ZARZĄDZENIE Nr 0050/128/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychyna 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

30

ZARZĄDZENIE Nr 0050/127/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/125/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5938/60 położona w Tychach przy ul. Szczyglej

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/124/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5936/60 położona w Tychach przy ul. Szczyglej

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/123/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Lokalnej

34

ZARZĄDZANIE NR 0050/122/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 2254/91

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/121/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0018 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2579/71 o powierzchni 1619 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnyej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/120/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 03 kwietnia 2018 r.w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0070 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 4069/70 o powierzchni 2352 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnyej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

Powrót